SZUKAJ STRONY WEDŁUG PISANIA (ESC, ABY ZAMKNĄĆ)

[email protected]
+39 392 907 1355

Przejdź do treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI AGENCJI ŚLUBNEJ

Polityka prywatności dla strony internetowej www.luxuryweddingsicily.com 

Informacja została sporządzona zgodnie z i dla skutków dekretu z mocą ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r., N. 196 art. 13, (Kodeks ochrony danych osobowych) oraz rozporządzenie UE 2016/679 w sprawie ochrony danych (RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE 2016/679)

Administrator danych i IOD

Administratorem danych osobowych jest
Luxury Wedding Sicily
Via 4 listopada 68
95030 Mascalucia
Dane kontaktowe Administratora danych to
email: [email protected]

Lista menadżerów jest dostępna i aktualizowana we wskazanym wyżej biurze

Rodzaje gromadzonych danych

1. Dane rejestracyjne: Dane te są wymagane podczas rejestracji w Serwisie, także za pomocą narzędzi i procedur informatycznych
2. Dane nawigacyjne: Systemy komputerowe i procedury oprogramowania używane do obsługi Witryny podczas normalnego działania uzyskują pewne dane osobowe, których transmisja jest domniemana przy korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej
3. Dane aktywacji usług: Systemy informatyczne i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi usług uzyskują podczas normalnego działania dane adresu IP używane przez użytkowników łączących się z Witryną Origin oraz powiązane dzienniki usług.
4. Pliki cookies: Serwis korzysta z plików cookies w zakresie określonym w odpowiednich informacjach na stronie

Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych użytkowania, zbierane automatycznie podczas korzystania z tej Aplikacji.

Udostępnianie danych

O ile nie określono inaczej, dane rejestracyjne są obowiązkowe i brak podania nawet częściowych danych uniemożliwi ich podanie. W przypadkach, w których niektóre Dane są oznaczone jako opcjonalne, Użytkownicy mogą powstrzymać się od przekazywania takich Danych, bez wpływu na dostępność lub działanie Usługi. Użytkowników, którzy mają wątpliwości, jakie dane są obowiązkowe, zachęcamy do kontaktu z właścicielem.
Jakiekolwiek użycie plików cookie - lub innych narzędzi śledzących - przez tę Aplikację lub zewnętrznych dostawców usług używanych przez tę Aplikację, o ile nie określono inaczej, ma na celu świadczenie Usługi żądanej przez Użytkownika, oprócz dodatkowych celów opisanych w tym dokumencie i w Polityce plików cookie, jeśli jest dostępna.
Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za Dane Osobowe stron trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Aplikacji i gwarantuje prawo do ich komunikowania lub rozpowszechniania, zwalniając Właściciela z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich.

Transmisja danych

Bez uszczerbku dla komunikacji prowadzonej zgodnie z obowiązkami prawnymi, wszystkie gromadzone i przetwarzane dane mogą być przekazywane w celach wskazanych powyżej: Osobom trzecim, wyznaczonym przez Luxury Wedding Sicily do wykonywania czynności bezpośrednio związanych lub pomocnych w dostarczaniu i rozpowszechnianiu usługi oferowane za pośrednictwem strony internetowej. Podmioty należące do naszej sieci, spółki partnerskie i dystrybucja usług; Podmioty, które mogą się o tym dowiedzieć jako „odpowiedzialne” lub „odpowiedzialne” za Luxury Wedding Sicily, takie jak pracownicy biur administracyjnych, handlowych, produkcyjnych i technologicznych. Zaktualizowana lista podmiotów, którym przekazywane są dane, jest dostępna w biurach Luxury Wedding Sicily. Dane osobowe w żadnym wypadku nie będą przedmiotem rozpowszechniania.

Transfer danych

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 w sprawie ochrony danych (RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych) należy zauważyć, że dane przekazywane do Foster Marketing za pomocą narzędzi elektronicznych lub w każdym przypadku zautomatyzowanych, informatycznych lub telematycznych są przekazywane i przechowywane. w :
WŁOCHY w siedzibie głównej Luxury Wedding Sicily Registered Office: Mascalucia, Via 4 listopada 68
Przekazanie danych zostało dokonane przez Luxury Wedding Sicily zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/679 oraz art. 25 ust. 1 dyrektywy 95/46 / WE. Więcej informacji na temat decyzji Komisji dotyczących adekwatności krajów trzecich można znaleźć pod następującym linkiem.

Metoda leczenia

Przetwarzanie danych odbywa się z pomocą lub bez pomocy narzędzi elektronicznych lub w każdym przypadku zautomatyzowanych, skomputeryzowanych lub telematycznych, z logiką ściśle związaną z wyżej wymienionymi celami. Dane będą przetwarzane w sposób zgodny z prawem i poprawny, aw każdym przypadku zgodny z powyższym rozporządzeniem, z wykorzystaniem instrumentów gwarantujących bezpieczeństwo i poufność, a także mogą być przetwarzane z wykorzystaniem zautomatyzowanych narzędzi do przechowywania, zarządzania i przesyłania danych. Przetwarzanie będzie przeprowadzane przede wszystkim przez wewnętrzną organizację Spółki pod kierownictwem i kontrolą Przetwarzającego Dane oraz w celach wskazanych powyżej, także przez spółki z grupy lub osoby trzecie. Zatrzymywanie danych będzie odbywać się w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nieprzekraczający czasu niezbędnego do celów, dla których są gromadzone i przetwarzane.

Podstawa prawna przetwarzania

Posiadacz przetwarza Dane Osobowe dotyczące Użytkownika w przypadku zaistnienia jednego z poniższych warunków:
Użytkownik wyraził zgodę w jednym lub większej liczbie określonych celów;
Uwaga: w niektórych jurysdykcjach Właściciel może być upoważniony do przetwarzania Danych Osobowych bez zgody Użytkownika lub innej z podstaw prawnych określonych poniżej, o ile Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu („rezygnacja”) z takiego traktowania.
Nie ma to jednak zastosowania, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez europejskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i / lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania władzy publicznej powierzonej Posiadaczowi;
przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu właściciela lub osób trzecich.
W każdym przypadku zawsze można poprosić Właściciela o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego zabiegu, aw szczególności o sprecyzowanie, czy leczenie jest zgodne z prawem, przewidzianym umową lub niezbędnym do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane przetwarzane są w siedzibie Administratora oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z właścicielem.
Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do innego kraju niż ten, w którym znajduje się Użytkownik. Aby uzyskać więcej informacji na temat serwisu przetwarzania, Użytkownik może zapoznać się z sekcją dotyczącą przetwarzania Danych Osobowych.
Masz prawo do uzyskania informacji dotyczących podstawy prawnej przekazania Danych poza Unię Europejską lub do międzynarodowej organizacji międzynarodowego prawa publicznego lub składającej się z dwóch lub więcej krajów, takiej jak ONZ, a także o podjętych środkach bezpieczeństwa przez Administratora w celu ochrony Danych.
Jeżeli dojdzie do jednego z przelewów opisanych powyżej, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu lub zażądać informacji od Administratora, kontaktując się z nim w terminach otwarcia.

Okres przechowywania

Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany przez cele, dla których zostały zebrane.
W związku z tym:
Dane osobowe zbierane w celach związanych z wykonywaniem umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy.
Dane osobowe gromadzone w celach związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora będą przechowywane do czasu realizacji tego interesu. Dalsze informacje dotyczące prawnie uzasadnionego interesu Właściciela można uzyskać w odpowiednich punktach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Administratorem.
W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Administrator może przechowywać Dane Osobowe przez dłuższy okres do czasu cofnięcia zgody. Ponadto Administrator może mieć obowiązek przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, zgodnie z obowiązkiem prawnym lub nakazem organu.
Pod koniec okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym po wygaśnięciu tego okresu nie będzie można już korzystać z prawa do wglądu, usunięcia, sprostowania i przenoszenia danych.

Cele przetwarzania zebranych danych

Dane dotyczące Użytkownika są gromadzone, aby umożliwić Właścicielowi świadczenie Usług, a także w następujących celach: Interakcja z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi, Analityka, Zarządzanie adresami i wysyłanie wiadomości e-mail, Dostęp do kont w usługach osób trzecich i Skontaktuj się z użytkownikiem.
Aby uzyskać dalsze szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania oraz Danych Osobowych, które są konkretnie istotne dla każdego celu, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:
Zarządzanie adresami i wysyłanie wiadomości e-mail

Ten rodzaj usługi pozwala na zarządzanie bazą kontaktów e-mailowych, telefonicznych lub innego typu, służących do komunikacji z Użytkownikiem.
Usługi te mogą również umożliwiać nam zbieranie danych dotyczących daty i godziny wyświetlenia wiadomości przez Użytkownika, a także interakcji Użytkownika z nimi, takich jak informacje o kliknięciach linków umieszczonych w wiadomościach.
MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)
MailChimp to usługa zarządzania adresami i wiadomości e-mail świadczona przez The Rocket Science Group, LLC.
Gromadzone dane osobowe: e-mail.
Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności.

Statystyka
Usługi zawarte w tej sekcji pozwalają Administratorowi danych monitorować i analizować dane o ruchu i służą do śledzenia zachowań Użytkowników.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics to usługa analizy sieci świadczona przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje dane osobowe zebrane w celu śledzenia i badania korzystania z tej aplikacji, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
Google może wykorzystywać Dane osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności - Rezygnacja.

Skontaktuj się z użytkownikiem

Lista mailingowa lub biuletyn (ta aplikacja)
Rejestrując się na liście mailingowej lub w newsletterze, adres e-mail Użytkownika jest automatycznie dodawany do listy kontaktów, do których mogą być przesyłane wiadomości e-mail zawierające informacje, w tym handlowe i promocyjne, dotyczące tej Aplikacji. Adres e-mail Użytkownika mógł zostać również dodany do tej listy w wyniku rejestracji w tej Aplikacji lub po dokonaniu zakupu.
Gromadzone dane osobowe: kod pocztowy, miasto, nazwisko, adres e-mail, imię, numer telefonu, zawód i województwo.
Formularz kontaktowy (ta aplikacja)
Wypełniając formularz kontaktowy swoimi Danymi, Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, oferty lub innego rodzaju wskazany w nagłówku formularza.
Gromadzone dane osobowe: kod pocztowy, nazwisko, adres e-mail, imię, numer telefonu i zawód.

Interakcja z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi

Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej aplikacji.
Interakcje i informacje uzyskiwane przez tę Aplikację podlegają w każdym przypadku ustawieniom prywatności Użytkownika związanym z każdą siecią społecznościową.
Jeśli zainstalowana jest usługa interakcji z sieciami społecznościowymi, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi, ci sami gromadzą dane o ruchu na stronach, na których jest ona zainstalowana.
Przycisk Lubię to i widżety społecznościowe Facebooka (Facebook, Inc.)
Przycisk „Lubię to” i widżety społecznościowe Facebooka to usługi interakcji z siecią społecznościową Facebook, dostarczane przez Facebook, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności.
Przycisk +1 i widżety społecznościowe Google+ (Google Inc.)
Przycisk +1 i widżety społecznościowe Google+ to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Google+, dostarczane przez Google Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności.
Przycisk Tweet i widżety społecznościowe Twittera (Twitter, Inc.)
Przycisk Tweet i widżety społecznościowe Twittera to usługi interakcji z siecią społecznościową Twitter, dostarczane przez Twitter, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności.

Prawa użytkownika

Użytkownicy mogą wykonywać określone prawa w odniesieniu do Danych przetwarzanych przez Administratora.
W szczególności Użytkownik ma prawo do:

1. wiedzieć o istnieniu przetwarzania danych, które może go dotyczyć

2. wycofać zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie wcześniej wyrażonych Danych Osobowych.

3. sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych. Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, gdy odbywa się to na podstawie prawnej innej niż zgoda. Dalsze szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu znajdują się w sekcji poniżej.

4. uzyskać dostęp do swoich danych. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o Danych przetwarzanych przez Administratora, o niektórych aspektach przetwarzania oraz do otrzymania kopii przetwarzanych Danych.

5. zweryfikować i zażądać korekty. Użytkownik ma możliwość weryfikacji poprawności swoich Danych oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia.

6. uzyskać ograniczenie leczenia. W przypadku spełnienia określonych warunków Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych. W takim przypadku Administrator Danych nie będzie przetwarzał Danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie.

7. zażądać anulowania lub usunięcia swoich danych osobowych. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może
zażądać usunięcia swoich danych przez właściciela.

8. otrzymać swoje dane lub przekazać je innemu posiadaczowi. Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym formacie, m.in.
do powszechnego użytku i możliwe do odczytania przez urządzenie automatyczne oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, w celu uzyskania transferu bez przeszkód do innego posiadacza. Przepis ten ma zastosowanie, gdy Dane są przetwarzane za pomocą narzędzi zautomatyzowanych, a podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, umowa, której stroną jest Użytkownik, lub związane z nią środki umowne.

9. zgłosić reklamację. Użytkownik może wnieść skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych lub wystąpić do sądu.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu

Gdy Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania władzy publicznej, której powierzono Posiadaczowi, lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Właściciela, Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.
Przypomina się użytkownikom, że jeżeli ich dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu bez podania przyczyny. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza dane do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak korzystać z praw

Aby skorzystać z praw Użytkownika, Użytkownicy mogą skierować żądanie na dane kontaktowe Właściciela wskazane w niniejszym dokumencie. Wnioski są składane bezpłatnie i przetwarzane przez Właściciela tak szybko, jak to możliwe, w każdym przypadku w ciągu miesiąca.

Polityka Cookie
Ta aplikacja używa plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej i zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, Użytkownik może zapoznać się z Polityką Plików Cookie.

Obrona w sądzie

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Właściciela w sądzie lub na etapach przygotowawczych do ewentualnego ich ustanowienia w celu obrony przed nadużyciami w korzystaniu z tej Aplikacji lub powiązanych Usług przez Użytkownika.
Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, iż Administrator może zostać zobowiązany do udostępnienia Danych na podstawie zarządzenia organów publicznych.

Szczegółowe informacje

Na żądanie Użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Aplikacja może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące określonych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

Dzienniki systemowe i konserwacja

Na potrzeby związane z obsługą i konserwacją, ta aplikacja i wszelkie używane przez nią usługi stron trzecich mogą gromadzić dzienniki systemowe, które są plikami rejestrującymi interakcje i które mogą również zawierać dane osobowe, takie jak adres IP użytkownika.

jaInformacje nie zawarte w tej polityce

Dalsze informacje związane z przetwarzaniem Danych Osobowych można w każdej chwili zażądać od Administratora danych, korzystając z danych kontaktowych.

Odpowiedź na żądania „Do Not Track”

Ta aplikacja nie obsługuje żądań „Do Not Track”.
Aby dowiedzieć się, czy obsługują je używane usługi stron trzecich, użytkownik jest proszony o zapoznanie się z ich odpowiednimi politykami prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, informując Użytkowników na tej stronie oraz, jeśli to możliwe, w tej Aplikacji oraz, jeśli jest to technicznie i prawnie możliwe, wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem jednego z ekstremalnych kontaktów informacje będące w posiadaniu właściciela. Dlatego prosimy o regularne odwiedzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wskazanej na dole.
Jeżeli modyfikacje dotyczą zabiegów, których podstawą prawną jest zgoda, Administrator w razie potrzeby ponownie zbierze zgodę Użytkownika.

Powrót do góryPowrót do góry
pl_PLPL